دانلود آهنگ بچه نشو از حسین منتظری (بچه نشو‌ کیو‌ داری مثل من)

برای تماشای کامل متن ترانه، دکمه بالا را لمس کنید.

اﻟﺎن وﻗﺖ دوری ﻧﻰ

ﻣﻴﺪوﻧﻰ دوری واﺳﻤﻮن ﭼﻴﺰ ﺧﻮﺑﻰ ﻧﻰ

ﺑﻴﺎ ﻟﺞ ﻧﻜﻦ ﻋﺸﻖ دﻟﻴﻪ زوری ﻧﻰ

ﺣﺮﻓﺎت ﺷﺒﻴﻪ اوﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻮدی ﻧﻰ

ﻧﺸﻜﻨﻰ ﻗﻠﺒﻤﻮ

ﺑﺪم ﻣﻴﺎد ﻧﺒﻴﻨﻤﺖ اﺧﻪ ﭼﺸﺎت ﺳﻠﻴﻘﻤﻪ

ﻣﻦ روی ﻛﻰ ﺣﺴﺎب ﻛﻨﻢ ﺑﻪ ﻛﻰ ﺑﮕﻢ رﻓﻴﻘﻤﻪ

ﺑﭽﻪ ﻧﺸﻮ‌ ﻛﻴﻮ‌ داری ﻣﺜﻞ ﻣﻦ

ﻛﻪ ﻏﻤﮕﻴﻦ ﺑﺸﻰ ﭘﻴﺶ ﺗﻮه ﻓﻘﻄ ﺑﺎ ﻳﻪ زﻧﮓ

ﺑﭽﻪ ﻧﺸﻮ ﺑﻴﺎ ﺣﺎﻟﻤﻮ ﺑﻔﻬﻢ

ﻳﺎدﻣﻪ ﻣﻴﮕﻔﺘﻰ ﻳﺎ ﺗﻮ ﻳﺎ ﻫﻴﺸﻜﻰ

ﻋﻮض ﻧﻤﻴﻜﺮدی ﻣﻨﻮ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻫﻴﭽﻰ

ﻳﺎدﻣﻪ ﻗﻠﺐ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﻮد

ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﻰ ﻗﻠﺒﻢ اﻳﻦ ﺣﺮﻓﺎ ﺣﺎﻟﻴﺶ ﻧﻰ

ﺑﺪم ﻣﻴﺎد ﻧﺒﻴﻨﻤﺖ اﺧﻪ ﭼﺸﺎت ﺳﻠﻴﻘﻤﻪ

ﻣﻦ روی ﻛﻰ ﺣﺴﺎب ﻛﻨﻢ ﺑﻪ ﻛﻰ ﺑﮕﻢ رﻓﻴﻘﻤﻪ

ﺑﭽﻪ ﻧﺸﻮ‌ ﻛﻴﻮ‌ داری ﻣﺜﻞ ﻣﻦ

ﻛﻪ ﻏﻤﮕﻴﻦ ﺑﺸﻰ ﭘﻴﺶ ﺗﻮه ﻓﻘﻄ ﺑﺎ ﻳﻪ زﻧﮓ

ﺑﭽﻪ ﻧﺸﻮ ﺑﻴﺎ ﺣﺎﻟﻤﻮ ﺑﻔﻬﻢ

منبع: دانلود آهنگ بچه نشو از حسین منتظری (بچه نشو‌ کیو‌ داری مثل من)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.