دانلود آهنگ به تو فکر میکنم از داوین با متن (کامل)

ﻣﻴﺪوﻧﻢ ﺗﻮﻫﻢ ﺗﻮ دﻟﺖ ﻛﻠﻰ ﺣﺮﻓﻪ اﺻﻠﺎ ﺑﻴﺎ ﺑﺎﻫﻢ ﺷﺮوع ﻛﻨﻴﻢ از ﺻﻔﺮ

ﻧﻪ ﻧﻤﻴﺨﻮام ﺗﻮی ﺟﻤع دور ازم ﺑﺸﻴﻨﻰ ﻣﻴﺨﻮام ﻣﺜﻞ ﻗﺒﻞ ﺣﺲ ﺧﻮب ازم ﺑﮕﻴﺮی

ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻪ ﻓﻘﻄ ﻣﻨﻮ ﺑﺒﻴﻨﻰ

ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﺑﮕﻮ ﺗﻮ ﺑﻪ ﭼﻰ

ﺣﻮاﺳﻢ ﻫﻤﻪ اش ﭘﺮﺗﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻳﻜﻰ

ﺗﻮرو دوﺳﺖ دارم ﻫﻴﭻ ﺟﺎﻳﻰ ﻧﻤﻴﺮم

ﺑﻴﺨﻴﺎل ﻫﻤﻪ ﻫﺮﭼﻰ ﻛﻪ ﺗﻮ ﺑﮕﻰ

ﺑﻴﺎ ﻣﻴﺨﻮام اﺻﻠﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﻢ ﺗﻮ ﺑﺸﻰ

ﻫﻨﻮز ﻛﺒﻮده ﺗﻦ ﺗﻮ

ﭼﻴﺸﺪ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺧﺐ

ﻳﻪ روز ﺧﻮرد دﻟﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ

ﭼﻪ ﺧﻮﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﻫﻤﻴﻢ ﻳﻪ دﺧﺘﺮ ﮔﻞ ﻳﻪ ﭘﺴﺮ ﻛﻮل

ﺑﺒﻴﻦ ﻣﻨﻮ اﺻﻠﺎ ﺣﻮاﺳﺖ ﻫﺴﺘﺶ

اﻧﻘﺪ دوﺳﺖ دارم دادم ﻗﻠﺒﻤﻮ دﺳﺘﺖ

منبع: دانلود آهنگ به تو فکر میکنم از داوین با متن (کامل)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.