دانلود آهنگ بازم عشق از والایار (بازم عشق میریزه از اون نگاهت)

برای تماشای کامل متن ترانه، دکمه بالا را لمس کنید.

ﺣﺴﻮ ﺣﺎل ﻣﻦ ﺗﻮ ﻫﻮاﻳﻰ ﻛﻪ ﺗﻮ ﻧﻔﺲ ﻣﻴﻜﺸﻰ ﺧﻮﺷﻪ

اﻳﻦ دﻳﻮوﻧﻪ رو ﻫﻤﻴﻦ دﻟﺒﺮﻳﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺎز داره ﻣﻴﻜﺸﻪ

ﺷﻴﺮﻳﻨﻪ ﭼﻘﺪ ﺣﺮﻓﺎت ﻋﺠﺐ ﻋﻄﺮی داره ﻣﻮﻫﺎت

دﻟﻢ زﻳﺮو رو ﻣﻴﺸﻪ وﻗﺘﻰ ﺗﻮ اﺳﻤﻤﻮ آروم ﻣﻴﺎری روی ﻟﺒﻬﺎت

ﭘﻴﺸﻤﻰ دﻟﻢ ﺗﻨﮕﻪ ﺗﻮ ﻗﻠﺒﻢ واﺳﻪ ﺗﻮ ﺟﻨﮕﻪ

ﭼﻘﺪ ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﺧﻮﺷﺮﻧﮕﻪ

ﺑﺎزم ﻋﺸﻖ ﻣﻴﺮﻳﺰه از اون ﻧﮕﺎﻫﺖ از اون ﻃﺎق ﻣﮋه ﻫﺎت

آره ﻣﻴﻤﻴﺮم ﺑﺮات آره ﻣﻴﻤﻴﺮم ﺑﺮات

ﺑﻴﻘﺮارﺗﻢ ﺧﺪا ﺑﺪه ﺻﺒﺮ

ﻣﺎه ﺧﻮدﻣﻰ ﻣﺎه ﭘﺸﺖ اﺑﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﻧﻤﻜﻰ ﭼﻪ ﭘﺮ ﺷﺮوﺷﻮر ﭼﺸﻢ ﺑﺪ ازت دور

ﺑﺎزم ﻋﺸﻖ ﻣﻴﺮﻳﺰه از اون ﻧﮕﺎﻫﺖ از اون ﻃﺎق ﻣﮋه ﻫﺎت

آره ﻣﻴﻤﻴﺮم ﺑﺮات آره ﻣﻴﻤﻴﺮم ﺑﺮات

منبع: دانلود آهنگ بازم عشق از والایار (بازم عشق میریزه از اون نگاهت)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.