دانلود آهنگ بارون عشق از سامان جلیلی (بارون عشق از آسمون چشمات میباره)

برای تماشای کامل متن ترانه، دکمه بالا را لمس کنید.

ﺑﺎرون ﻋﺸﻖ از آﺳﻤﻮن ﭼﺸﻤﺎت ﻣﻴﺒﺎره

ﺧﺰون ﻓﺼﻠﺎم ﭘﻴﺶ ﺗﻮ ﺑﻬﺎره

ﺳﺒﺪ ﺳﺒﺪ ﮔﻞ ﻣﻴﭽﻴﻨﻢ ﺑﺎ ﺧﻨﺪه از ﺳﺘﺎره

اﻳﻦ ﻗﻠﺐ ﻋﺎﺷﻖ ﻛﻪ ﺿﺮر ﻧﺪاره ﻧﺪاره

دﻳﻮوﻧﮕﻰ ﻫﺎﺗﻮ ﺧﻮدم از ﺑﺮم ﻧﺎز و اداﺗﻮ ﺑﻪ ﺟﻮن ﻣﻴﺨﺮم

ﻣﻦ ﻛﻪ دﻳﮕﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ از آب ﺳﺮم

ﻃﺮف ﻣﻦ ﺑﺎش ﻏﻴﺮ ﺗﻮ ﻣﻦ ﺑﺪم ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺻﻔﺮم ﺳﺮ ﺗﻮ ﻣﻦ ﺻﺪم

ﻗﻴﺪ ﻳﻪ دﻧﻴﺎرو واﺳﺖ ﻣﻦ زدم

ﻳﻪ اﻣﺸﺒﻮ ﻣﻬﻤﻮن ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺑﺎش

زﻧﺪﮔﻴﻢ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﺸﻘﻮ ﻛﻢ داﺷﺖ

ﻫﻴﺸﻜﻰ ﻧﻤﻴﺮﺳﻪ ﺑﻪ ﮔﺮد ﭘﺎﻫﺎش

ﺑﺎرون ﻋﺸﻖ از آﺳﻤﻮن ﭼﺸﻤﺎت ﻣﻴﺒﺎره

ﺧﺰون ﻓﺼﻠﺎم ﭘﻴﺶ ﺗﻮ ﺑﻬﺎره

ﺳﺒﺪ ﺳﺒﺪ ﮔﻞ ﻣﻴﭽﻴﻨﻢ ﺑﺎ ﺧﻨﺪه از ﺳﺘﺎره

اﻳﻦ ﻗﻠﺐ ﻋﺎﺷﻖ ﻛﻪ ﺿﺮر ﻧﺪاره

منبع: دانلود آهنگ بارون عشق از سامان جلیلی (بارون عشق از آسمون چشمات میباره)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.