دانلود آهنگ بابلسر بارانی از طاهر قریشی (بانو آی بانو بانوی من بانو) (کامل)

اﻳﻦ ﻣﺮد ﻛﻮﭼﮏ را ز ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻴﺒﺮی ﺑﺎﻧﻮ

ﺣﺎﻟﺎ ﻛﻪ در ﺳﺮﻫﺎ دروردی ﺳﺮی ﺑﺎﻧﻮ

ﻣﻦ ﺧﻮب ﻣﻴﺪاﻧﻢ ﻛﻪ ﺗﻮ در ﭘﺸﺖ ﻫﺮ ﻟﺒﺨﻨﺪ

در آﺳﺘﻴﻨﺖ اژدﻫﺎ ﻣﻰ ﭘﺮوری ﺑﺎﻧﻮ

ﺑﺎﻧﻮ آی ﺑﺎﻧﻮ

ﺑﺎﻧﻮی ﻣﻦ ﺑﺎﻧﻮ

ﺳﺮ ﺑﺮ ﺻﻤﺨﺖ ﺷﺎﻧﻪ ی دﻳﻮار ﻣﻰ ﮔﺮﻳﻢ

آﻳﺎ ﺗﻮ از دﻳﻮار ﻫﺎ ﻫﻢ ﻛﻤﺘﺮی ﺑﺎﻧﻮ

ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﺎراﻧﻰ ﻣﻦ آه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎش

در ﻛﻮﭼﻪ ﻣﻰ ﻟﺮزد ﻛﺴﻰ وا ﻛﻦ دری ﺑﺎﻧﻮ

ﺑﺎﻧﻮ آی ﺑﺎﻧﻮ

ﺑﺎﻧﻮی ﻣﻦ ﺑﺎﻧﻮ

ﻣﻦ ﺧﻮﺑﻢ آری ﺧﻮب ﺧﻮﺑﻢ ای ﻣﻠﺎﻟﻰ ﻧﻴﺴﺖ

اﻣﺎ ﮔﻤﺎﻧﻢ ﺗﻮ از ﻣﻦ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺎﻧﻮ آی ﺑﺎﻧﻮ

در ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﻣﺎﻫﻰ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﻨﻈﺮی ﺣﻴﻒ اﺳﺖ ﺣﻴﻒ اﺳﺖ

ﭘﺮﺗﻢ ﻛﻨﻰ ﭘﺮﺗﻢ ﻛﻨﻰ از ﻗﻠﻪ ی ﺧﻮش ﺑﺎوری ﺑﺎﻧﻮ

ﺣﺎﻟﺎ ﻛﻪ در ﺳﺮﻫﺎ دروردی ﺳﺮی ﺑﺎﻧﻮ

اﻳﻦ ﻣﺮد ﻛﻮﭼﮏ را ز ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻴﺒﺮی ﺑﺎﻧﻮ

منبع: دانلود آهنگ بابلسر بارانی از طاهر قریشی (بانو آی بانو بانوی من بانو) (کامل)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.