دانلود آهنگ اقلا از احمد سلو (بیا بغلم اقلا یکم منو آروم کن) با متن (کامل)

ﻫﻤﻴﻦ ﺧﻮﺑﻪ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻰ داری ﻣﻴﺨﻨﺪی

ﭼﺸﺎﻣﻮ رو ﺑﻪ ﺳﻴﺎﻫﻰ ﻫﺎ ﻣﻴﺒﻨﺪی

وﻗﺘﻰ دارم ﻣﻴﺮم از دﺳﺖ ﻟﺐ درم

ﺗﻮ واﺳﻪ راﺑﻄﻤﻮن داری ﻣﻴﺠﻨﮕﻰ

ﺑﻴﺎ ﺑﻐﻠﻢ اﻗﻠﺎ ﻳﻜﻢ ﻣﻨﻮ آروم ﻛﻦ

ﻣﺜﻞ ﭼﺘﺮ روی ﺷﻤع زﻳﺮ ﺑﺎرون ﺷﻮ

ﺑﻠﺪم ﺗﻮرو ﻣﻦ ﻳﻜﻰ ﻧﺎدوﻧﻮ

ﻧﻪ ﻧﻪ ﻧﺪﻳﺪم ﻣﺜﻞ ﺗﻮ زﻳﺒﺎ ﻋﺰﻳﺰم

ﺗﻮ ﻣﺎل ﻣﻨﻰ ﻣﻴﺪوﻧﻰ ﺟﺎﺗﻮ ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﻧﻤﻴﮕﻢ

ﺷﺪی ﻧﻔﺴﻢ ﻋﻠﻨﺎ ﺗﻤﻮم دﻟﮕﺮﻣﻴﻢ

ﻋﺴﻠﻢ ﻣﺜﻠﺎ ﭼﻰ ﻣﻴﺸﻪ ﺑﺮﮔﺮدی

ﻃﺮﻓﻢ ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﻢ ﺷﻪ دﻟﺘﻨﮕﻴﻢ

ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﺑﻐﻠﻢ

ﺑﻴﺎ ﺑﻐﻠﻢ اﻗﻠﺎ ﻳﻜﻢ ﻣﻨﻮ آروم ﻛﻦ

ﻣﺜﻞ ﭼﺘﺮ روی ﺷﻤع زﻳﺮ ﺑﺎرون ﺷﻮ

ﺑﻠﺪم ﺗﻮرو ﻣﻦ ﻳﻜﻰ ﻧﺎدوﻧﻮ

منبع: دانلود آهنگ اقلا از احمد سلو (بیا بغلم اقلا یکم منو آروم کن) با متن (کامل)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.