دانلود آهنگ اسم تو از احمد صفایی با متن (کامل)

برای تماشای کامل متن ترانه، دکمه بالا را لمس کنید.

ﺑﻪ ﺣﺎل و روزم ﻧﮕﺎه ﻛﻦ ﺗﻤﻮم ﺷﻬﺮو ﺻﺪا ﻛﻦ

ﻛﻪ ﺑﺒﻴﻨﻦ ﻋﺸﻘﺖ ﭼﻪ ﻫﺎ ﻛﺮده ﺑﺎ ﻣﻦ

ﻣﻦ آب از ﺳﺮم ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻳﻪ دﻳﻮوﻧﻪ ﻣﻮﻧﺪ رو دﺳﺘﺖ

ﺧﻮدت آروﻣﻢ ﻛﻦ آراﻣﺸﻢ ﮔﻴﺮه ﭼﺸﻤﺎﺗﻪ

ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ و اﺳﺘﺨﻮن و ﺟﻮﻧﻢ ﻣﻴﺨﻮاﻣﺖ ﻛﻪ ﭼﻮن ﻣﺠﻨﻮﻧﻢ

ﺑﺪون ﺗﺎ آﺧﺮ ﻧﻔﺲ ﭘﺎی اﻳﻦ ﻋﺸﻖ ﻣﻴﻤﻮﻧﻢ

دل از ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﺑﺮﻳﺪم ﻛﻨﺎرت ﺑﻪ ﻋﺸﻖ رﺳﻴﺪم

ﻣﻦ اﻳﻦ درد ﻗﺸﻨﮕﻮ ﻫﻴﭻ ﻣﻮﻗع از دﺳﺘﺶ ﻧﻤﻴﺪم

از ﻋﻄﺮت ﺷﺪم ﻣﺴﺘﺖ رواﻧﻢ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ

ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺎم ﺷﺪ وﺻﻔﺖ

اﺳﻢ ﺗﻮ روی زﺑﻮﻧﻢ واﺳﺖ ﺣﺘﻰ ﻣﻴﺪم ﺟﻮﻧﻢ

ﻛﻪ دل ﺑﻪ دﻟﺖ ﺑﺮﺳﻮﻧﻢ

ﺑﺎﺷﻰ ﭘﻴﺸﻢ دﻧﻴﺎ ﻗﺸﻨﮕﻪ ﻧﺒﺎﺷﻰ ﻫﺮﺷﺐ دﻟﻢ ﺗﻨﮕﻪ

ﺳﺮ ﻋﺸﻘﺖ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﺟﻨﮕﻪ ﻛﺎﻓﻴﻪ ﻳﺎ ﺑﺎزم ﺑﮕﻢ ﺑﺖ

اﻧﻘﺪه ﺧﻮﺑﻰ ﻛﻪ ﺑﺎت راﺣﺘﻢ ﺑﺪﺟﻮری ﻋﺎﺷﻖ و دﻟﺪادﺗﻢ

دوﺳﺖ دارم ﻧﻪ از رو ﻋﺎدﺗﻢ ﭘﺎت ﻣﻴﻤﻮﻧﻢ ﺗﻮی ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺘﻢ

 

از ﻋﻄﺮت ﺷﺪم ﻣﺴﺘﺖ رواﻧﻢ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ

ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺎم ﺷﺪ وﺻﻔﺖ

اﺳﻢ ﺗﻮ روی زﺑﻮﻧﻢ واﺳﺖ ﺣﺘﻰ ﻣﻴﺪم ﺟﻮﻧﻢ

ﻛﻪ دل ﺑﻪ دﻟﺖ ﺑﺮﺳﻮﻧﻢ

منبع: دانلود آهنگ اسم تو از احمد صفایی با متن (کامل)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.