دانلود آهنگ آرزومه از شهاب رمضان (آرزومه میدونی آرزومه یه روزی چشای تو)

از ﺑﻴﻦ آدﻣﺎی دورو ﺑﺮم ﺗﻮ ﺷﺪی ﺑﺎﻟﻮ ﭘﺮم

ﻧﮕﺎه ﻧﻜﻦ ﺑﻪ ﭼﻬﺮه ی ﻣﻌﺼﻮﻣﻤﻮ ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ دردﺳﺮم

ﺗﻮ ﻣﻨﻮ ﺗﻮ اﻳﻦ ﺑﺎزی ﻛﺸﻴﺪی ﺗﻮ ﭼﺸﺎی ﻣﻦ ﺑﮕﻮ ﭼﻰ دﻳﺪی

ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﻧﮕﻴﺰه ﻣﻴﺸﻰ ﺑﺮا ﻣﻦ ﺣﺘﻰ ﺗﻮ ﻧﺎ اﻣﻴﺪی ﺧﻮب ﻣﻮﻗع رﺳﻴﺪی

ﻣﻴﺪوﻧﻰ ﺣﺴﺎﺳﻢ ﺣﻮاﺳﺖ ﺟﻤع ﺑﺎﺷﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﻴﺬارم اﺻﻠﺎ ﺗﻮ دﻟﺖ ﻏﻢ ﺑﺎﺷﻪ

آرزوﻣﻪ ﻣﻴﺪوﻧﻰ آرزوﻣﻪ ﻳﻪ روزی ﭼﺸﺎی ﺗﻮ رو ﺑﻪ ﺧﻮدم ﺑﺎﺷﻪ

رﻧﮓ ﭼﺸﻤﺎﺗﻪ ﻣﻨﻮ دﻳﻮوﻧﻪ ﻛﺮده ﻛﻰ ﭼﺸﻤﺎی ﺗﻮرو ﻧﻘﺎﺷﻰ ﻛﺮده

ﻛﻰ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻳﺎد داده اﻳﻨﺠﻮری ﺑﺨﻨﺪی ﻧﮕﺎه دﻟﻤﻮ ﻛﻨﺪی

منبع: دانلود آهنگ آرزومه از شهاب رمضان (آرزومه میدونی آرزومه یه روزی چشای تو)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.