برچسب: چو شنیدم یارم باز آمد ز سفر غمخوارم باز آمد