برچسب: گوشی توو دستمه یه ریز پیش عکست میخوابم من مریض