برچسب: نه من دست بلند کرده بوودم تو روش نه نازکتر از گل شنیده ازم