برچسب: بی من نتوانی این خط و نشان لبریزم از عشق آرامش جان