دانلود ورژن اجرای زنده آهنگ چه زیبایی از علی زند وکیلی با متن (کامل)

ﭼﻪ زﻳﺒﺎﻳﻰ دل ﺧﻮﺷﻢ ﻛﻪ اﻳﻨﺠﺎﻳﻰ

وای ﻛﻪ ﻣﻴﻠﺮزد دﻟﻢ ﺳﻤﺖ ﻣﻦ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻳﻰ

ﻗﻔﻞ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ای ﭘﺮی ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻢ

ﮔﺮ ﺷﻠﻮﻏﻪ ﮔﻢ ﻧﺸﻮ ای ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺮ ﺟﺎﻧﻢ

ای ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻣﻦ ﺟﺎن ﻣﻦ ﻓﻜﺮ ﻣﻦ ﺑﺎش

ﺑﻰ ﺑﻬﺎﻧﻪ در ﮔﻴﺴﻮﻳﺖ ﮔﻢ ﻣﻴﺸﺪم ﻛﺎش

ﭼﻰ ﻣﻴﺸﺪ ﺑﺎ دل ﻣﻦ راه ﺑﻴﺎﻳﻰMusicdel | موزیکدل

ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﻟﺎی ﻣﻦ ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻴﺎﻳﻰ

ﺑﻪ ﺳﻤﺘﻢ ﻣﺴﺖ و ﺑﻰ ﭘﺮوا ﺑﻴﺎﻳﻰ

ﻧﺸﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﻴﺎﻳﻰ ﺗﺎ ﺑﻴﺎﻳﻰ

دﻟﺮﺑﺎ ای ﻳﺎر

ای ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻣﻦ ﺟﺎن ﻣﻦ ﻓﻜﺮ ﻣﻦ ﺑﺎش

ﺑﻰ ﺑﻬﺎﻧﻪ در ﮔﻴﺴﻮﻳﺖ ﮔﻢ ﻣﻴﺸﺪم ﻛﺎش

ﺑﻴﺨﻴﺎل ﻣﻬﻤﺎﻧﻴﻢ ﺗﺎ ﺧﻮدت ﺑﺮﻗﺼﺎﻧﻴﻢ

ﺑﺎ ﺧﻴﺎل ﺗﻮ آﻣﺎده ام ﺑﺲ ﻛﻪ دﻳﻮاﻧﻪ ام

از ﺷﻴﺮﻳﻨﻰ ﺗﻮﺳﺖ ﺷﻮر ﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ام

از دﻧﻴﺎ دل ﺑﻜﻦ اﻣﺸﺐ ﺑﺎ ﻣﻦ

ای ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻣﻦ ﺟﺎن ﻣﻦ ﻓﻜﺮ ﻣﻦ ﺑﺎش

ﺑﻰ ﺑﻬﺎﻧﻪ در ﮔﻴﺴﻮﻳﺖ ﮔﻢ ﻣﻴﺸﺪم ﻛﺎش

منبع: دانلود ورژن اجرای زنده آهنگ چه زیبایی از علی زند وکیلی با متن (کامل)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.