دانلود آهنگ چه خوبه حالم از امیر تاجیک با متن (کامل)

ﺧﺎﺗﻮن زﻳﺒﺎ
ﺗﻮ ‌ﻬﻤﻴﻦ ﻟﺤﻈﻪ
ﻋﺸﻘﺖ اﻓﺘﺎده ﺑﻪ ﺟﻮﻧﻢ
ﺗﺎ دﻧﻴﺎ دﻧﻴﺎس
ﺣﻮاﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎش
ﻣﻨﻤ‌ ﻋﺎﺷﻘﺖ ﻣﻴﻤﻮﻧﻢ
ﻣﻮﺟﺎی درﻳﺎس
ﻣﻮﻫﺎی ﺑﺎزت
‌ﺨﻄ ﺳﺎﺣﻠﻴﻪ ﺷﻮﻧﺖ
وﻗﺘﻰ ﻣﻴﺨﻨﺪی
ﻏﺮق ﻣﻴﺸﻪ ﻗﻠﺒﻢ
ﺗﻮﻳ‌ ﻋﻤﻖ ﭼﺎل ﮔﻮﻧﺖ
دﻳﺪن داره
ﺣﺎل ﻣﻦ
ﭼﻪ ﺧﻮﺑﻪ ﺣﺎﻟﻢ ﭼﻪ ﺧﻮﺑﻪ ﺣﺎﻟﻢ ﭼﻪ ﺧﻮﺑﻪ ﺣﺎﻟﻢ
از ﻣﺎ ﻣﻴﮕﻦ
ﻫﻤﻪ ﺟﺎ
ﺗﻤﻮﻣﻪ ﻋﺎﻟﻤ‌ ﺗﻤﻮﻣﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻤﻮﻣﻪ ﻋﺎﻟﻢ
ﻧﮕﺎه ﻧﻜﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ
ﻫﻤﻪ ﭘﻠﺎ رو رد ﻛﻦ
ﺑﺒﺮ‌ ﺗﻮو زﻧﺪون دﻟﺖ
ﻣﻨﻮ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ ﻛﻦ
ﻧﮕﺎه ﻧﻜﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ
ﻫﻤﻪ دﻟﺎرو ﺑﺸﻜﻦ
اوﺪوﺗﺎ ﻣﺸﻜﻴﻪ ﭼﺸﺎت
ﺑﺪﺟﻮری ﺗﻮی ﭼﺸﻤﻦ

منبع: دانلود آهنگ چه خوبه حالم از امیر تاجیک با متن (کامل)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.