دانلود آهنگ پشیمونم از علی میر (زندگی پشیمونم سرگردون و حیرونم)

زﻧﺪﮔﻰ ﭘﺸﻴﻤﻮﻧﻢ
ﺳﺮﮔﺮدون و ﺣﻴﺮوﻧﻢ
اﻧﮕﺎری ﺗﻮ زﻧﺪوﻧﻢ
ﻣﻨﺰوی ﻏﺮﻳﺒﻮﻧﻢ

ﺷﺪدﻟﻢ ﺗﻨﮓ
ﭘﺮ از ﻏﻢ
ﺧﻨﺪه رﻓﺘﻪ ﻛﺠﺎ
دﻳﺪم رﻓﺖ دﻟﻢ ﭘﺮ ﻛﺸﻴﺪ ﺑﺮاش ﺧﺪا
ﻧﻜﻪ ﺑﮕﻰ ﻗﻬﺮ ﻛﺮد رﻓﺖ
ﻣﺜﻞ ﺑﻘﻴﻪ راﺑﻄﻪ ﻫﺎ

از ﭘﻴﺸﻢ رﻓﺖ درﺳﺖ
وﻟﻰ رﻓﺖ ﭘﻴﺶ ﺧﺪا

زﻧﺪﮔﻰ ﭘﺸﻴﻤﻮﻧﻢ
ﺳﺮﮔﺮدو ﻧﻮ ﺣﻴﺮوﻧﻢ
اﻧﮕﺎری ﺗﻮ زﻧﺪوﻧﻢ
ﻣﻨﻀﻮی ﻏﺮﻳﺒﻮﻧﻢ

ﭼﺸﺎم ﺗﺎرن دﻳﮕﻪ راه ﺑﺮﮔﺸﺘﻰ ﻧﻴﺴﺖ
ﺗﻮ ﺧﻴﺎل ﺧﻮدم دﻧﺒﺎل ﺗﻮام اﻣﺎ ﻛﺴﻰ ﻧﻴﺴﺖ

زﻧﺪﮔﻰ ﭘﺸﻴﻤﻮﻧﻢ
ﺳﺮﮔﺮدو ﻧﻮ ﺣﻴﺮوﻧﻢ
اﻧﮕﺎری ﺗﻮ زﻧﺪوﻧﻢ
ﻣﻨﻀﻮی ﻏﺮﻳﺒﻮﻧﻢ

منبع: دانلود آهنگ پشیمونم از علی میر (زندگی پشیمونم سرگردون و حیرونم)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.