دانلود آهنگ رنگ شب از علی عباسی با متن (کامل)

اﺳﻢ ﺧﻮﺷﮕﻠﺖ ﺑﺮام ﺷﺪه ورد روی ﻟﺐ

اﻳﻨﺠﻮری ﻧﮕﺎم ﻧﻜﻦ ﺑﺎ ﭼﺸﺎی رﻧﮓ ﺷﺐ داری ﻣﻴﺮی ﺗﻮ دﻟﻢ

وﺻﻠﻪ ی ﺟﻮﻧﻢ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻢ دﻳﮕﻪ دور از ﺗﻮ اﺻﻠﺎ زﻧﺪه ﺑﻤﻮم

ﺗﻮ ﺧﻴﺎﻟﻢ ﺗﻮرو دارم ﻫﺮﭼﻰ ﺑﺎزی ﻛﻨﻰ ﻣﻦ ﻛﻢ ﻧﻤﻴﺎرم

ای داد ای وای ﻗﻠﺒﻢ ﻣﻴﺰﻧﻪ اﺳﻤﺘﻮ ﻓﺮﻳﺎد

ﭼﺸﻤﺎت ﻛﺎر دﺳﺖ دﻟﻢ داد

ای داد ای وای ﻣﻬﺮا ﺑﻪ دل ﻋﺎﺷﻘﻢ اﻓﺘﺎد

ﻋﻤﺮا دﻳﮕﻪ ﺑﺮی از ﻳﺎد

دﻳﺪی ﻋﺎﺷﻘﺖ ﺷﺪم

ﺑﻪ دﻟﻢ زدی رﻛﺐ

ﻫﻤﻪ ی زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻦ

منبع: دانلود آهنگ رنگ شب از علی عباسی با متن (کامل)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.