دانلود آهنگ تهش تلخه از اردلان (میگن عشق خوبه ولی ببین تهش تلخه) MP3

ﺑﻢ ﺑﮕﻮ ﭼﺮا ﺟﺪﻳﺪا اﻳﻨﻄﻮری ﺷﺪی ﺑﺤﺜﺎی اﻟﻜﻴﻤﻮﻧﻮ ﻛﺶ ﻣﻴﺪی ﻫﻰ ﺑﻴﺨﻮدی

ﺑﺎﺷﻪ ﻫﺮﭼﻰ ﺗﻮ ﻣﻴﮕﻰ ﻫﻤﻪ ﭼﻰ ﮔﺮدن ﻣﻦ

دﻳﺮ ﺟﻮاب دادﻧﺎﺗﻮ ﺑﺎ ﭼﻰ ﻣﻴﺨﻮای ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻨﻰ

ﻣﻦ از اﻳﻦ ﺧﻮﻧﻪ ﺑﻴﺰارم ﺑﻰ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻢ اﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ دﻟﺨﻮﺷﻴﻤﻪ ﻛﻨﺎرﻣﻰ ﺗﻮ

ﻣﻴﺪوﻧﺴﺘﻢ ﭼﻴﺎ رو ﻣﺨﺘﻪ ﮔﻔﺘﻢ درﺳﺘﺶ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﭼﻘﺪ ﺑﻰ ﻃﺎﻗﺘﻰ ﺗﻮ

ﺑﺒﻴﻦ ازم ﻓﻘﻄ ﻣﻮﻧﺪه ﻳﻪ دل ﺗﻨﮓ اﻟﺎن

ﺑﮕﻮ ﺣﺎﻟﻢ ﻛﻰ ﻣﻴﺸﻪ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻗﺒﻠﻨﺎ

دﻟﻢ ﻣﻴﺨﻮاد اﻟﺎن زﻧﮓ ﺑﺰﻧﻢ ﺑﻬﺖ ﻓﻘﻄ ﺗﻮ ﻣﻴﺘﻮﻧﻰ ﻛﺎری ﻛﻨﻰ از اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ درم

ﺑﺒﻴﻦ دﻟﺨﻮرم از دﺳﺘﺖ ﻛﺎرم ﻫﻤﺶ ﺷﺪه ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻢ ﻫﺮﺷﺐ ﺑﺖ

وﻟﻰ دارم ﻋﺎدت ﻣﻴﻜﻨﻢ ﻛﻢ ﻛﻢ ﺑﺶ

ﻣﻴﮕﻦ ﻋﺸﻖ ﺧﻮﺑﻪ وﻟﻰ ﺑﺒﻴﻦ ﺗﻬﺶ ﺗﻠﺨﻪ

ﺑﺒﻴﻦ ازم ﻓﻘﻄ ﻣﻮﻧﺪه ﻳﻪ دل ﺗﻨﮓ اﻟﺎن

ﺑﮕﻮ ﺣﺎﻟﻢ ﻛﻰ ﻣﻴﺸﻪ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻗﺒﻠﻨﺎ

دﻟﻢ ﻣﻴﺨﻮاد اﻟﺎن زﻧﮓ ﺑﺰﻧﻢ ﺑﻬﺖ ﻓﻘﻄ ﺗﻮ ﻣﻴﺘﻮﻧﻰ ﻛﺎری ﻛﻨﻰ از اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ درم

منبع: دانلود آهنگ تهش تلخه از اردلان (میگن عشق خوبه ولی ببین تهش تلخه) MP3

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.