دانلود آهنگ بیا بریم کوه از رضا ملک زاده با متن (کامل)

ﭘﺎﺷﻮ دﻧﻴﺎ رو ﺟﻤع ﻛﻦ ﺑﺮﻳﻢ درﻳﺎ ﻛﻨﺎر
درﻳﺎ ﻗﺸﻨﮕﻪ
.
ﭘﺎﺷﻮ ﻏﻤﺎ رو ول ﻛﻦ ﻳﻪ دل دل ﻛﻦ ﺑﺮﻳﻢ
دﻧﻴﺎ ﻗﺸﻨﮕﻪ

ﺑﻴﺎ ﺑﺮﻳﻢ ﻛﻮه ﻛﺪوم ﻛﻮه
ﻫﻤﻮن ﻛﻮﻫﻰ ﻛﻪ آﻫﻮ ﻧﺎز داره ای ﺑﻠﻪ
ﺑﭽﻪ ﺻﻴﺎد ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺶ ﺗﺎب داره ای ﺑﻠﻪ
ﺑﭽﻪ ﺻﻴﺪم را ﻣﺰن ﺧﺮﮔﻮﺷِ دﺷﺘﻢ را ﻣﺰن
آﻫﻮی ﻛﻮﻫﻢ را ﻣﺰن
ﺧﻮاب ﺧﺮﮔﻮش ﺑﻪ ﺧﻮاب يﺎر ﻣﻤﺎﻧﺪ ﺑﻠﻪ
ﺧﺎﻟِ آﻫﻮ ﺑﻪ ﺧﺎﻟِ ﻳﺎر ﻣﻰ ﻣﺎﻧﺪ ﺑﻠﻪ

ﻛﻰ ﻣﻴﺪوﻧﻪ ﻛﻪ از اﻳﻨﺠﺎ
ﺗﺎ ﺗﻪ دﻧﻴﺎ
ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎروﻧﻮ ﻣﻴﺸﻪ دﻳﺪ

ﻣﻴﺸﻪ ﭼﻨﺪ دﻓﻪ ﻏﺮوﺑﺎ
ﻛﻨﺎر درﻳﺎ
ﺻﺪای ﻣﻮﺟﺎ رو ﺑﺎز ﺷﻨﻴﺪ

ﻳﺎﻟﺎ ﻳﺎﻟﺎ ﭘﺎﺷﻮ ﻛﺎری ﻛﻦ
ﻳﺎﻟﺎ ﻳﺎﻟﺎ ﺑﺎز ﻳﻪ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻦ
دﻧﻴﺎ دو روزه

دﻟﻪ دﻟﻪ دﻟﻪ ﻳﺎرﺗﻢ
دل ﺑﻪ دل ﺑﺪه ﻛﻨﺎرﺗﻢ
ﻛﻪ دﻧﻴﺎ دو روزه

دﻧﺎي ﻣﻦ رﺤﺎن و رﺤﺎن و رﺤﺎن
رﺎي ﻣﻦ رﺤﺎن و رﺤﺎن و رﺤﺎن
زﺒﺎي ﻣﻦ رﺤﺎن و رﺤﺎن و رﺤﺎن

منبع: دانلود آهنگ بیا بریم کوه از رضا ملک زاده با متن (کامل)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.