دانلود آهنگ بالا بلند گیسو کمند از والایار با متن (کامل)

ﺑﺎﻟﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻴﺴﻮ ﻛﻤﻨﺪ

ﻳﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺟﺎی ﻣﻦ ﺑﻤﻮﻧﻮ

ﺑﻢ ﺣﻖ ﺑﺪه دﻳﻮوﻧﻪ ﺷﻢ

ﻣﻮﻫﺎﺗﻮ ﻛﻪ دادی ﻧﺸﻮﻧﻮ

دﻧﺒﺎل ﺗﻮ ﻣﻴﺎد دﻟﻢ

رد ﻛﺮده اون ﻣﺮز ﺟﻨﻮﻧﻮ

ﺑﺎز ﭘﺎی ﻋﺸﻖ ﺗﻮ وﺳﻄ ﻫﺴﺖ

ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺣﺮﻓﻰ ازت ﻫﺴﺖ

از ﭼﺸﺎت ﻧﻤﻴﻜﺸﻢ دﺳﺖ

ﻋﺎﺷﻘﺶ ﺷﺪن ﭼﻪ ﺳﺎده ﺳﺖ

دل ﺑﻪ ﺧﻮدش اوﻣﺪ دوﺑﺎره

دﻳﺪ ﺑﻬﺖ ﻋﻠﺎﻗﻪ داره

ﻣﻴﻤﻴﺮه ﺑﺎ ﻳﻪ اﺷﺎره

ﭘﻴﺮﻫﻦ زرده ﻛﻪ ﺗﻨﺶ ﻛﺮده ﻋﺎﺷﻖ ﭘﻮﺷﻴﺪن رﻧﮕﺎی ﺷﺎده

ﺑﻪ ﻣﻦ اﺣﺴﺎﺳﺶ ﭼﻬﺮه ی ﺧﺎﺻﺶ ﻣﻴﺪه ﺣﺲ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده

داره ﺿﻌﻒ ﻣﻴﺮه دﻟﻰ ﻛﻪ ﮔﻴﺮه وﻗﺘﻰ ﻣﺒﻴﻴﻨﻪ اوﻧﻮ ﭘﺮ ﺷﺮ و ﺷﻮره

ﻫﺮﭼﻰ ﻛﻪ دارم ﺑﻪ ﭘﺎش ﻣﻴﺬارم ﺑﻤﻴﺮم ازم ﻛﻪ دوره

ﺑﺎز ﭘﺎی ﻋﺸﻖ ﺗﻮ وﺳﻄ ﻫﺴﺖ

ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺣﺮﻓﻰ ازت ﻫﺴﺖ

از ﭼﺸﺎت ﻧﻤﻴﻜﺸﻢ دﺳﺖ

ﻋﺎﺷﻘﺶ ﺷﺪن ﭼﻪ ﺳﺎده ﺳﺖ

دل ﺑﻪ ﺧﻮدش اوﻣﺪ دوﺑﺎره

دﻳﺪ ﺑﻬﺖ ﻋﻠﺎﻗﻪ داره

ﻣﻴﻤﻴﺮه ﺑﺎ ﻳﻪ اﺷﺎره

منبع: دانلود آهنگ بالا بلند گیسو کمند از والایار با متن (کامل)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.