دانلود آهنگ بازی از فاضل دریس (تو کدوم بازی رات ندادن که) با متن (کامل)

ﻫﻤﻪ ﻳﻪ روزی ﻣﻴﺮن
ﻛﻪ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻦ
ﺑﺮﻣﻴﮕﺮدن روزی
ﻛﻪ درآ ﺑﺴﺘﻦ

رﻓﺘﻰ و ﺑﺎ زﻧﺪﮔﻰ
ﺑﻰ ﺗﻮ ﻣﻴﺴﺎزم
ﺣﺮف ﻣﺮدم ﻣﻴﺸﻢ
راﺿﻴﻢ ﺑﺎزم

ﻧﺎز ﺷﺼﺘﺖ ﻛﻬ‌ دادی ﺑﻪ ﺑﺎدم
ﮔﺎﻫﻰ ﻋﺸﻖ درﺳﻪ واﺳﻪ ی آدم

ﺗﻮو ﻛﺪوم ﺑﺎزی رات ﻧﺪادن ﻛﻪ
ﺑﺎزی ﻛﺮدی ﺑﺎ اﻳﻦ دل ﻣﻦ ﻛﻪ

ﻧﻤﻴﮕﻢ اﺻﻠﺎً ازت ﻫﻴﭻ ﻛﺠﺎ دﻳﮕﻪ
آدم ﻣﮕﻪ ﭘﺸﺖ ﻋﺸﻘﺸﻢ ﻣﻴﮕﻪ
ﻣﻦ دﻟﻢ ﻛﻮﭼﻴﻜﻪ اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻔﻢ ﻧﻴﺲ
اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺒﺨﺸﻢ ﺗﻮرو ﺧﻴﻠﻰ ﻫﻢ ﻛﻢ ﻧﻴﺲ

منبع: دانلود آهنگ بازی از فاضل دریس (تو کدوم بازی رات ندادن که) با متن (کامل)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.