دانلود آهنگ این منم که یه روز پر میزد دلت برای دیدنم از دانوش MP3

اﻳﻦ ﻣﻨﻢ ﻛﻪ ﻳﻪ روز ﭘﺮ ﻣﻴﺰد دﻟﺖ ﺑﺮای دﻳﺪﻧﻢ

ﭘﻴﺶ ﺧﻮدت ﻧﮕﻔﺘﻰ ﺑﺬاری ﺑﺮی ﻣﻴﺸﻜﻨﻢ

ﻧﮕﺎه ﺑﺎ ﻋﻄﺮ ﺧﻴﺎل ﺗﻮ ﺧﻴﺲ ﺷﺪه ﭘﻴﺮﻫﻨﻢ

اون ﺗﻮﻳﻰ ﺗﻮﻳﻰ ﻛﻪ رﻓﺘﻰ و ﮔﺮﻓﺘﻰ ﺣﺎﻟﻤﻮ اوﻧﻄﻮری

ﺟﺎی اﻳﻨﻜﻪ از ﺧﻮدت ﻫﻤﺶ اﻳﻦ آدﻣﻮ دور ﻛﻨﻰ

ﻣﻴﺘﻮﻧﻰ ﺑﺮﮔﺮدی ﭘﻴﺸﻢ ﺑﺎز ﻣﻨﻮ ﺧﻮب ﻛﻨﻰ

دﻟﻤﻮ ﻧﺸﻜﻦ ﺑﻢ ﻧﮕﻮ ﺧﺴﺘﻢ دﻟﻮ ﺑﻪ درﻳﺎ ﺑﺰن و ﺑﺮﮔﺮد

ﻗﺮارﻣﻮن ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻴﻢ دور ﻳﻪ ﺷﺒﻮ از ﻫﻢ ﺑﻴﺎ ﻣﻦ ﻫﻨﻮز ﻫﺴﺘﻢ

اﻳﻦ ﻣﻨﻢ ﻛﻪ دﻟﺶ ﺗﻨﮕﺘﻪ ﻳﻪ زﻧﮕﻰ ﺑﺰن ﺑﻬﺶ

ﻣﺜﻞ ﻗﺒﻠﺎ آﺧﺮ ﺷﺒﺎ ﻳﻪ ﺣﺮف ﻗﺸﻨﮕﻰ ﺑﺰن ﺑﻬﺶ

ﻋﺸﻘﻤﻮن ﺳﻴﺎه ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺪ ﻳﻪ رﻧﮕﻰ ﺑﺰن ﺑﻬﺶ

دﻟﻤﻮ ﻧﺸﻜﻦ ﺑﻢ ﻧﮕﻮ ﺧﺴﺘﻢ دﻟﻮ ﺑﻪ درﻳﺎ ﺑﺰن و ﺑﺮﮔﺮد

ﻗﺮارﻣﻮن ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻴﻢ دور ﻳﻪ ﺷﺒﻮ از ﻫﻢ ﺑﻴﺎ ﻣﻦ ﻫﻨﻮز ﻫﺴﺘﻢ

منبع: دانلود آهنگ این منم که یه روز پر میزد دلت برای دیدنم از دانوش MP3

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.