دانلود آهنگ جوکر از حمید صفت و امیر عظیمی (تیتراژ پایانی جوکر فصل دو ۲)

این آهنگ زیبا  ابتدا در سایت موزیکدل منتشر شده است دانلود آهنگ جدید حمید صفت و امیر عظیمی به نام «جوکر» برای دانلود آهنگ زیبا و شنیدنی جوکر (تیتراژ پایانی… Read more »

دانلود آهنگ عوض شدی از علی یاسینی و د دان The Don با متن (کامل)

ﻋﻠﻰ ﻳﺎﺳﻴﻨﻰ : ﻳﻪ ﺗﻴﻜﻪ ﺑﻮدی از ﺗﻨﻢ ﺑﻬﺶ ﭼﺠﻮری ﮔﻨﺪ زدن ﺑﺒﻴﻦ ﺑﺮﻋﻜﺲ ﺗﻮ ﻣﻨﻮ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ زوری ﺑﺴﺘﻨﻢ د دان : ﻗﺒﻠﻨﺎ ﺑﺎ اراده ﺗﺮ ﺑﻮدم ﻣﻴﻮﻣﺪ اﺳﻤﺖ… Read more »

دانلود آهنگ پشیمونم از علی میر (زندگی پشیمونم سرگردون و حیرونم)

زﻧﺪﮔﻰ ﭘﺸﻴﻤﻮﻧﻢﺳﺮﮔﺮدون و ﺣﻴﺮوﻧﻢاﻧﮕﺎری ﺗﻮ زﻧﺪوﻧﻢﻣﻨﺰوی ﻏﺮﻳﺒﻮﻧﻢ ﺷﺪدﻟﻢ ﺗﻨﮓﭘﺮ از ﻏﻢﺧﻨﺪه رﻓﺘﻪ ﻛﺠﺎدﻳﺪم رﻓﺖ دﻟﻢ ﭘﺮ ﻛﺸﻴﺪ ﺑﺮاش ﺧﺪاﻧﻜﻪ ﺑﮕﻰ ﻗﻬﺮ ﻛﺮد رﻓﺖﻣﺜﻞ ﺑﻘﻴﻪ راﺑﻄﻪ ﻫﺎ از ﭘﻴﺸﻢ رﻓﺖ درﺳﺖوﻟﻰ… Read more »

دانلود آهنگ مرداب اسیدی از شهاب مظفری (چشمات یه مرداب اسیدی بود) MP3

ﻣﮕﻪ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﻮدم ﺧﻮدﻣﻮ ﭘﻴﺪا ﻣﻴﻜﻨﻢ ﻳﻪ ﺳﮓ ﻫﺎر ﺗﻮ دﻟﻤﻪ ﻗﻠﺎدﺷﻮ وا ﻣﻴﻜﻨﻢ دﻳﮕﻪ ﻧﻤﻴﺸﻨﺎﺳﻤﺖ دارﻣﻮ ﻧﺪارﻣﺖ ﻟﮕﺪ ﻣﻴﺰﻧﻢ زﻳﺮ ﻣﻴﺰ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﻪ ﺑﺒﺎزﻣﺖ ﭼﺸﻤﺎت ﻳﻪ ﻣﺮداب اﺳﻴﺪی ﺑﻮد… Read more »

دانلود آهنگ شوک از ماکان بند (رهام هادیان هنوز توی شوکمو سخته واسم) MP3

از وﻗﺘﻰ ﻓﻬﻤﻴﺪیواﺑﺴﺘﺘﻢ ﺻﺪو ﻫﺸﺘﺎد درﺟﻪ ﻋﻮض ﺷﺪیﻫﺮﻛﺎری ﻛﺮدی از ﻫﻴﭽﻰﻫﻰ داﺳﺘﺎن درﺳﺖ ﻛﻨﻰ اﻟﻜﻰ و ﺑﻴﺨﻮدیﻫﺮﭼﻰ ﺣﺎﻟﺎ ﻣﻴﮕﺮدمدﻧﺒﺎل ﻳﻪ ﺑﻬﻮﻧﻪ ﻛﻪ دﻟﻤﻮ ﺑﺒﺮم ازتﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻢ و ﺑﺎز ﻗﻠﺒﻢﺧﻮدﺷﻮ ﻣﻘﺼﺮ ﻫﻤﻪ… Read more »

دانلود آهنگ خوابتو دیدم از آصف آریا با متن (کامل)

دوﻧﻪ دوﻧﻪ ﻫﻤﻪ زﺧﻤﺎﺗﻮ ﺑﺴﺘﻢ وﻟﻰ ﺟﺎش ﺗﻮ زدی ﻳﻪ ﺗﺒﺮ ﻳﻪ روز ﻧﻘﻄﻪ ی اﻣﻦ ﺗﻮ ﺑﻮدم ﻣﻴﺰدم واﺳﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺷﺒﺎ ﻫﻴﭻ ﺟﻮره ﺧﻮاﺑﻢ ﻧﻤﻴﺮه ﭼﻘﺪ ﻣﻴﺸﻪ… Read more »

دانلود آهنگ لیلا از میلاد راستاد (لیلا لیلا لیلا ای واویلا) (کامل)

اﻟﺎن ﺧﻮﺷﻰ وﻟﻰ ﺑﻬﺖ ﻗﻮل ﻣﻴﺪم ﻛﻪ ﻳﻪ روزﺑﻴﻔﺘﻰ ﻳﺎدماﺷﺘﺒﺎه ﻛﺮدم از اوﻟﺶ ﺑﻬﺖ راه دادمﻧﻤﻴﺘﻮﻧﺴﺘﻰ ﺗﻮ راﺑﻄﻪ ۲ روز ﺑﺎﺷﻰ ﻣﺜﻞ ادم ﺣﻞ ﻧﻤﻴﻜﻨﻪ اﻟﻜﻞ ﺑﻴﺨﻴﺎل ﻧﻤﻴﺸﻢﺣﺘﻰ ﺑﺎﺷﻢ ﻛﻠﻪ… Read more »

دانلود آهنگ دل دیوونه از علیرضا پوراستاد (این دل دیوونه رو بردار ببر مال خودت)

اﻳﻦ دل دﻳﻮوﻧﻪ رو ﺑﺮدار ﺑﺒﺮ ﻣﺎل ﺧﻮدت ﺧﺴﺘﻪ ﻣﻴﺸﻰ ﺑﺲ ﻛﻪ اﻳﻦ دﻳﻮوﻧﻪ رو ﻣﻴﻜﺸﻰ دﻧﺒﺎل ﺧﻮدت ﻋﺸﻖ واﺳﺖ اﻧﮕﺎر ﻛﻤﻪ وﻗﺘﻰ داری اﻳﻦ ﻫﻤﻪ درد ﺗﻮ ﺳﻴﻨﻢ ﻣﻴﺬاری… Read more »

دانلود آهنگ آبی فیروزه ای از راغب و حمید هیراد (چشم فیروزه ای تو میدرخشه تو شبام)

ﺟﺰ ﺗﻮ ﻛﻰ ﻣﻴﺘﻮﻧﻪ رو ﺑﻪ رام ﻛﻨﻪ ﺑﺎ ﻳﻪ ﻧﮕﺎه دل ﻣﻦ ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﺎر ﻣﻮی دل ﺑﻨﺪه ﺗﻮه ﺗﻮی راه زﻧﺪﮔﻰ ﻓﻘﻄ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻰ ﻫﻤﺮاه اول و آﺧﺮ… Read more »

دانلود آهنگ حیف شد از امید افخم

این آهنگ زیبا  ابتدا در سایت موزیکدل منتشر شده است دانلود آهنگ جدید امید افخم به نام «حیف شد» برای دانلود آهنگ زیبا و شنیدنی حیف شد با صدای امید… Read more »