دانلود ورژن اجرای زنده آهنگ قایق کاغذی از پازل بند (لایو کنسرت) (کامل)

ﭼﺸﻤﺎی ﺗﻮ ﻧﻤﻴﺨﻨﺪه ﻣﻴﺘﺮﺳﻢ از آﻳﻨﺪه
ﻣﻴﺘﺮﺳﻢ ﻣﻦ از اﻳﻦ ﺣﺮﻓﺎ ﻋﺸﻖ ﻣﻦ و ﺗﻮ ﻣﻴﺪوﻧﻢ ﺑﻪ ﻳﻪ ﻣﻮ ﺑﻨﺪه ﻣﻴﺪوﻧﻢ داره دﻳﺮ ﻣﻴﺸﻪ
اون ﺑﻴﺮون ﭘﺮه ﺑﺎروﻧﻪ ﻛﻰ دردﻣﻮ ﻣﻴﺪوﻧﻪ
دﺳﺘﺎﻣﻮن ﻛﻪ ﺟﺪا ﺑﺎﺷﻦ ﺟﺰ ﺧﺎﻃﺮه ﻫﺎی ﻛﺸﻨﺪه ﭼﻰ ﻣﻴﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮی دﻟﻢ ﮔﻮﺷﻪ ﮔﻴﺮ ﻣﻴﺸﻪ
ﻳﻪ روزی ﻣﻴﺮی و ﻣﻴﺪوﻧﻢ اون روز ﻧﺰدﻳﻜﻪ دل ﺑﺰرﮔﻢ ازت ﭘﺮ زﺧﻤﺎی ﻛﻮﭼﻴﻜﻪ
دارم ﻋﺎدت ﻣﻴﻜﻨﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺷﻜﺎی ﭘﻨﻬﻮﻧﻰ داری ﺑﻪ زور ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻦ ﻣﻴﻤﻮﻧﻰ
آﺧﻪ ﻧﮕﺎه ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﻳﻪ آدم ﻋﺎﺷﻖ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺣﺮﻓﻰ ﻧﺪاره اون آدم ﺳﺎﺑﻖ ﻧﻴﺴﺖ
ﻗﺎﻳﻖ ﻛﺎﻏﺬی ﻣﻦ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻞ ﺑﺮو وﻟﻰ ﺑﻰ ﺟﻮاب ﻧﻤﻴﻤﻮﻧﻪ ﺷﻜﺴﺘﻦ دل

ﺑﻌﺪ از اون ﻫﻤﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﻋﺸﻘﺖ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰم ﺷﺪ
ﻧﻘﺼﻴﺮ ﻣﻦ دﻳﻮوﻧﺲ ﻛﻪ درﺳﺖ ﻫﻤﻮﻧﻰ ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻋﺰﻳﺰم ﺷﺪ اﻳﻨﻮ ﺑﻪ ﻗﻠﺒﻢ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻦ
ﭼﻴﺰی از ﺗﻮ ﻧﻤﻴﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺟﺰ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺪم ﺑﺰﻧﻰ
ﭼﻴﺰی ﻧﻤﻴﮕﻢ از دردام ﺑﻴﺎ ﺑﺎ ﻳﻪ دﻟﻴﻞ ﺧﻮب از ﻫﻢ دل ﺑﻜﻨﻴﻢ ﺑﻴﺎ ﺑﻐﻀﻤﻮ ﺧﺎﻟﻰ ﻛﻦ
ﻳﻪ روزی ﻣﻴﺮی و ﻣﻴﺪوﻧﻢ اون روز ﻧﺰدﻳﻜﻪ دل ﺑﺰرﮔﻢ ازت ﭘﺮ زﺧﻤﺎی ﻛﻮﭼﻴﻜﻪ
دارم ﻋﺎدت ﻣﻴﻜﻨﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺷﻜﺎی ﭘﻨﻬﻮﻧﻰ داری ﺑﻪ زور ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻦ ﻣﻴﻤﻮﻧﻰ
آﺧﻪ ﻧﮕﺎه ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﻳﻪ آدم ﻋﺎﺷﻖ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺣﺮﻓﻰ ﻧﺪاره اون آدم ﺳﺎﺑﻖ ﻧﻴﺴﺖ
ﻗﺎﻳﻖ ﻛﺎﻏﺬی ﻣﻦ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻞ ﺑﺮو وﻟﻰ ﺑﻰ ﺟﻮاب ﻧﻤﻴﻤﻮﻧﻪ ﺷﻜﺴﺘﻦ دل

منبع: دانلود ورژن اجرای زنده آهنگ قایق کاغذی از پازل بند (لایو کنسرت) (کامل)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.