دانلود ورژن اجرای زنده آهنگ خاطرات تو از سیروان خسروی + ویدیو لایو MP3

ﺑﺮﮔﺎی زرد ﻣﻨﻮ ﻳﺎد ﺗﻮ ﻣﻴﻨﺪازن ﭼﻪ زود رﺳﻴﺪ
ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎزم اﻣﺎ اﻳﻦ ﺑﺎر ﺗﻮ ﻣﺎل ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺘﻰ
روزا دارن آروم آروم ﺳﺮد ﻣﻴﺸﻦ ﻏﺮوﺑﺎ دﻟﮕﻴﺮ ﺗﺮن
ﻫﻤﻪ دﻧﻴﺎ ﺑﻬﻢ ﻣﻴﮕﻦ ﻧﻴﺴﺘﻰ
ﺗﻮ راﺣﺖ از ﻋﺸﻘﻢ ﮔﺬﺷﺘﻰ و ﺑﺎزم ﻣﻦ آرزوم اﻳﻨﻪ ﺑﺮﮔﺮدی ﭘﻴﺸﻢ
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﻮ ذﻫﻨﻢ ﻣﻴﻤﻮﻧﻰ اﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﻮ ﺧﺎﻃﺮات ﺗﻮ ﻛﻢ ﻛﻢ ﮔﻢ ﻣﻴﺸﻢ
ﻛﻢ ﻛﻢ ﮔﻢ ﻣﻴﺸﻢ
اون روزی ﻛﻪ ﺧﺎﻃﺮاﺗﺖ از آرزوﻫﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺸﻪ
اون روز دﻳﮕﻪ ﭘﻴﺮ ﺷﺪه ﻗﻠﺐ ﺗﻮ واﺳﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ
ﺗﻮرو دﻳﺪن زﻳﺮ ﺑﺎرون ﺑﺎ ﺗﻮ ﺧﻨﺪﻳﺪن
ﻣﺚ ﻳﻪ ﺧﻮاﺑﻪ واﺳﻪ ﻣﻦ ﻛﺎش ﺑﺎزم ﺧﻮاﺑﺘﻮ ﺑﺒﻴﻨﻢ
ﺗﻮ راﺣﺖ از ﻋﺸﻘﻢ ﮔﺬﺷﺘﻰ و ﺑﺎزم ﻣﻦ آرزوم اﻳﻨﻪ ﺑﺮﮔﺮدی ﭘﻴﺸﻢ
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﻮ ذﻫﻨﻢ ﻣﻴﻤﻮﻧﻰ اﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﻮ ﺧﺎﻃﺮات ﺗﻮ ﻛﻢ ﻛﻢ ﮔﻢ ﻣﻴﺸﻢ
ﺗﻮ راﺣﺖ از ﻋﺸﻘﻢ ﮔﺬﺷﺘﻰ و ﺑﺎزم ﻣﻦ آرزوم اﻳﻨﻪ ﺑﺮﮔﺮدی ﭘﻴﺸﻢ
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﻮ ذﻫﻨﻢ ﻣﻴﻤﻮﻧﻰ اﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﻮ ﺧﺎﻃﺮات ﺗﻮ ﻛﻢ ﻛﻢ ﮔﻢ ﻣﻴﺸﻢ

منبع: دانلود ورژن اجرای زنده آهنگ خاطرات تو از سیروان خسروی + ویدیو لایو MP3

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.