دانلود آهنگ هم چشمی از رضا شیری (چشم تو هم چشمی کنی خونه رو عشقی کنی) MP3

ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﻫﻢ ﭼﺸﻤﻰ ﻛﻨﻰ ﺧﻮﻧﻪ رو ﻋﺸﻘﻰ ﻛﻨﻰ

ﻣﻮﻫﺎﺗﻮ ﻣﺸﻜﻰ ﻛﻨﻰ ﺑﮕﻮ دوﺳﻢ داﺷﺘﻰ

ﻋﺸﻖ و دورش ﻣﻴﻜﻨﻰ ﻛﻞ و ﺧﻮﺑﺶ ﻣﻴﻜﻨﻰ

ﺧﻮدﺗﻮ زﺷﺖ ﻣﻴﻜﻨﻰ ﺑﮕﻮ دوﺳﻢ داﺷﺘﻰ

ﻗﺼﻪ ی ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻋﺸﻘﻢ ﭼﻪ ﻗﺸﻨﮕﻪ

دل ﺗﻮ ﺗﻨﮓ ﻧﻤﻴﺸﻪ دﻟﻢ ﭼﻪ ﺗﻨﮕﻪ

اﻧﮕﺎری از ﺗﻮی ﻗﺼﻪ ﻫﺎ رﺳﻴﺪم

ﻫﺮﺟﺎ ﺑﻮدم ﻫﺮﺟﺎ ﻣﻮﻧﺪم ﺗﻮرو دﻳﺪم

دوﻧﻪ دوﻧﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪم دﻳﻮوﻧﻪ

ذره ذره دﻟﻢ ﭼﻪ ﭘﻴﻠﻪ ﻛﺮده

آروم آروم دﻧﺒﺎل ﺗﻮ ﻣﻴﮕﺮده ای وای

ﮔﻔﺘﻰ ﺑﺎز آﺷﺘﻰ ﺗﻨﻬﺎم ﻧﻤﻴﺬاﺷﺘﻰ

ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻫﻰ ﺑﺮم ﺑﺮم ﮔﻔﺘﻰ دوﺳﻢ داﺷﺘﻰ

ﭼﻪ ﺷﺒﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﭘﺸﺖ در ﻣﻮﻧﺪم

ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺮم ﺑﺮم ﻣﻦ واﺳﻪ ﺗﻮ ﻣﻮﻧﺪم

منبع: دانلود آهنگ هم چشمی از رضا شیری (چشم تو هم چشمی کنی خونه رو عشقی کنی) MP3

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.