دانلود آهنگ مار از شهاب مظفری (انگشتات رو پوستم عین مار راه میره) MP3

ﺗﻮ ﺑﭽﺴﺒﻰ روی ﺳﻴﻨﻢ ﺧﻮﺑﻪ ﮔﺮدﻧﺒﻨﺪ اﻟﻤﺎﺳﻢ
ﺧﻴﻤﻪ زده ﭼﺸﻤﺎت رو ﺧﺎک اﺣﺴﺎﺳﻢ

ﻫﻰ ﺑﺒﻮﺳﻰ ﺻﻮرت ﺑﺎروﻧﻰ ﺗﻨﻬﺎی وﻟﮕﺮدو
ﺣﺎﻟﺎ ﻛﻪ ﻣﺜﻞ ﻫﻢ دﻳﻮوﻧﻪ اﻳﻢ ﻫﺮدو

ﺑﻮت ﻛﺮدم ﺗﻮ دﺳﺘﻢ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻣﻮت
ﭼﺸﻤﺎﺗﻮ ﻣﻴﺒﻨﺪی ﺗﻮ زود
اﻳﻦ ﺣﺴﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮد

اﻧﮕﺸﺘﺎت رو ﭘﻮﺳﺘﻢ ﻋﻴﻦ ﻣﺎر راه ﻣﻴﺮه
راﺣﺘﻢ ﻧﺬار ﻋﻄﺮﺗﻮ رو ﻣﻦ ﺟﺎ ﺑﺬار

اﻳﻦ ﺗﻦ ﻧﻴﻤﻪ ﺟﻮﻧﻮ ﻛﺎرد ﺗﻮ اﺳﺘﺨﻮﻧﻮای ﻗﻠﺒﻤﻮﻧﻮ ﻣﻴﻔﻬﻤﻰ

ﮔﺮﻳﻪ ی ﺑﻰ اﻣﻮﻧﻮ زود ﻧﺮو ﺑﺎز ﺑﻤﻮﻧﺎی ﻫﺮ دوﻣﻮﻧﻮ ﻣﻴﻔﻬﻤﻰ

ﻋﺸﻘﺘﻮ ﭘﺲ ﻧﻤﻴﺪم ﺑﺎ ﻛﺴﻰ دس ﻧﻤﻴﺪم
ﻧﻔﺲ ﻧﻤﻴﺪم ﺑﻪ ﻫﻴﭽﻜﻰ

ﭘﻴﺸﻤﻪ ﺷﻴﺸﻪ ﻋﻄﺮت ﻣﻴﺰﻧﻢ ﻗﻄﺮه ﻗﻄﺮﺷﻮ
روی ﻣﭻ ﺑﻨﺪ ﻣﺸﻜﻴﻢ

ﻃﻌﻢ ﻋﺸﻘﻪ ﻣﺰه رژ ﻟﺒﺖ ﭘﺎک ﻣﻴﺸﻪ اﻧﻘﺪ ﻣﻴﺒﻮﺳﻤﺖ
دﺳﺘﺎت ﻣﺮﺣﻢ روی روﺣﻤﻪ

ﺑﺎ ﮔﺮﻣﺎ ﻣﻴﺮﻳﺰه رﻳﻤﻠﺘﻮ
ﺗﻨﺪ ﻣﻴﺰﻧﻪ ﺧﻴﻠﻰ دﻟﺘﻮ
ﻣﻴﺒﻮﺳﻢ ﭼﺸﺎی ﺧﻮﺷﮕﻠﺘﻮ

منبع: دانلود آهنگ مار از شهاب مظفری (انگشتات رو پوستم عین مار راه میره) MP3

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.