دانلود آهنگ لیلا از میلاد راستاد (لیلا لیلا لیلا ای واویلا) (کامل)

اﻟﺎن ﺧﻮﺷﻰ وﻟﻰ ﺑﻬﺖ ﻗﻮل ﻣﻴﺪم ﻛﻪ ﻳﻪ روز
ﺑﻴﻔﺘﻰ ﻳﺎدم
اﺷﺘﺒﺎه ﻛﺮدم از اوﻟﺶ ﺑﻬﺖ راه دادم
ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﺴﺘﻰ ﺗﻮ راﺑﻄﻪ ۲ روز ﺑﺎﺷﻰ ﻣﺜﻞ ادم

ﺣﻞ ﻧﻤﻴﻜﻨﻪ اﻟﻜﻞ ﺑﻴﺨﻴﺎل ﻧﻤﻴﺸﻢ
ﺣﺘﻰ ﺑﺎﺷﻢ ﻛﻠﻪ ﭘﺮ
اﻧﻘﺪی ﺗﻮ ﻣﺸﻜﻠﺎت ﺧﻮدم ﻏﺮﻗﻢ
اﮔﻪ ﺑﺎﻫﺎت آﺷﻨﺎ ﺷﺪم اﺻﻠﺎ ﻏﻠﻄ ﻛﺮدم
ﻣﻦ ﺷﺒﺎ ﻣﺴﺘﻢ اﻟﻜﻪ ﺗﻮ دﺳﺘﻢ
از دﺳﺖ ﻛﺎرای ﺗﻮ ﻣﻦ ﭘﻴﺠﻤﻮ ﺑﺴﺘﻢ
ﻣﻦ ﻧﻤﻴﺪوﻧﻢ ﺑﻪ ﭼﻪ زﺑﻮﻧﻰ ﺑﻬﺖ ﺑﻔﻬﻤﻮﻧﻢ از دﺳﺖ ﺗﻮ ﺧﺴﺘﻢ

ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﺎ ای واوﻳﻠﺎ
ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻰ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻰ ﺑﻪ وﻟﻠﻪ
ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﺎ ای واوﻳﻠﺎ
راﺑﻄﻤﻮن رﺳﻴﺪ ﺑﻪ اﻧﺎﻟﻠﻪ ﻟﻴﻠﺎ
ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﺎ ای واوﻳﻠﺎ
ﻣﻦ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻢ دﻳﮕﻪ ﺑﺎﻫﺎت ﺑﺎﺷﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺎ
ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﺎ ﻟﻴﻠﺎ ای واوﻳﻠﺎ
ﺑﺮو ﺧﻮش ﺑﺎﺷﻰ دﻳﮕﻪ ﺳﭙﺮدﻣﺖ ﺑﻪ اﻟﻠﻪ

ﻧﻔﺮ اول ﻟﻴﺴﺖ ﺷﻴﺮم ﻫﻨﻮز ﻣﻴﭽﺮﺧﻰ ﻫﺮ روز ﺗﻮ ﭘﻴﺠﻢ
دوس داری ﭘﻴﮕﻴﺮم ﺑﺎﺷﻰ وﻟﻰ ﺧﻴﻠﻰ وﻗﺘﻪ ﻧﻴﺴﺘﻰ ﺗﻮ ﻓﻜﺮم
ﻣﻦ ﻣﻴﺨﻮاﺳﺘﻢ آﻳﻨﺪﻣﻮ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺴﺎزم ادم ﻧﺒﻮدی
ﭼﺮا ﺑﻠﺎک ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺒﻴﻨﻰ آﺗﻴﺶ ﺑﮕﻴﺮی از ﺣﺴﻮدی

منبع: دانلود آهنگ لیلا از میلاد راستاد (لیلا لیلا لیلا ای واویلا) (کامل)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.