دانلود آهنگ قشنگه از کوروش بیژنی با متن (کامل)

ﺧﻮﺑﻰ ﭼﻘﺪ آﺧﻪ ﺗﻮ ﺣﺮف ﻧﺪاری از رو دﻟﻢ ﻏﺼﻪ رو ﺑﺮ ﻣﻴﺪاری
ﭼﻬﺎر ﻛﻠﻤﻪ ﺣﺮف ﻣﻴﺰﻧﻰ ﺣﺎﻟﻤﻮ ﺧﻮب ﻣﻴﻜﻨﻰ
ﭘﻴﺶ ﺗﻮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻤﻮ ﻗﺮﺑﻮن ﺣﺮﻓﺎت ﻛﻪ ﭘﺮ از اﻣﻴﺪه ﻛﻰ ﻣﺜﻪ ﺗﻮ ﻛﺠﺎی دﻧﻴﺎ دﻳﺪه
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮت ﻫﺮ ﻛﺎری ﻣﻴﻜﻨﻢ ﻣﻦ ﺧﻴﻠﻰ ﻋﺰﻳﺰ ﺷﺪی ﺑﺮام ﺷﺪﻳﺪا
ﻗﺸﻨﮕﻪ ﭼﺸﻤﺎی ﺳﻴﺎت ﻗﺸﻨﮕﻪ ﻗﺸﻨﮕﻪ ﻟﺤﻦ ﺧﻨﺪه ﻫﺎت ﻗﺸﻨﮕﻪ
آخ ﻛﻪ ﭼﻘﺪ ﺗﻮ ﺧﻮﺑﻴﺎت زﻳﺎده آخ ﻛﻪ ﭼﻘﺪر ﻗﺸﻨﮕﻰ ﻫﺎت ﻗﺸﻨﮕﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻦ ﺗﻮ
ﺑﺎ ﻋﺸﻖ و ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﻗﺸﻨﮕﺘﺮﻳﻦ ﺣﺲ ﺟﻬﺎﻧﻪ ﺑﺮام ﻳﻪ ﺣﺴﻪ ﺑﻰ ﺳﺎﺑﻘﻪ دارم ﺑﻬﺖ
ﻋﺎﺷﻘﺘﻢ ﻋﺎﺷﻖ آراﻣﺸﺖ ﺗﻮ رو ﻣﻴﺨﻮام ﺑﺎ ﻫﻤﻪ وﺟﻮدم ﻧﺰار ﻛﺴﻰ دور ﻛﻨﻪ ﻣﺎ رو از ﻫﻢ
ﻳﻪ وﻗﺖ ﻛﺴﻰ ﻧﮕﻴﺮه ﺧﻨﺪﻣﻮﻧﻮ از دﺳﺖ ﻧﺪﻳﻢ ﺑﺮگ ﺑﺮﻧﺪﻣﻮﻧﻮ
ﻗﺸﻨﮕﻪ ﭼﺸﻤﺎی ﺳﻴﺎت ﻗﺸﻨﮕﻪ ﻗﺸﻨﮕﻪ ﻟﺤﻦ ﺧﻨﺪه ﻫﺎت ﻗﺸﻨﮕﻪ
آخ ﻛﻪ ﭼﻘﺪر ﺗﻮ ﺧﻮﺑﻴﺎت زﻳﺎده آخ ﻛﻪ ﭼﻘﺪر ﻗﺸﻨﮕﻴﻬﺎت ﻗﺸﻨﮕﻪ

منبع: دانلود آهنگ قشنگه از کوروش بیژنی با متن (کامل)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.