دانلود آهنگ شطرنج از بابک حبیبی فر با متن (کامل)

ﺑﺎ دﻳﺪن ﺗﻮ اﻳﻨﺒﺎر ﺗﻮ ﻗﻠﺒﻢ ﻳﻪ ﺑﺎزﻳﻪ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺷﺮوع ﺷﺪ

دﺳﺘﺎت ﻛﻪ ﻣﻴﺮﻓﺖ روی ﻣﻬﺮه ﺑﺎزی اﻧﮕﺎر ﻫﻤﻪ ﺟﻮﻧﻢ زﻳﺮ و رو ﺷﺪ

ﻣﻦ ﺷﺎه ﻣﻐﺮور دﻟﻢ ﺗﻮ ﻳﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﻫﻢ زدن ﺟﻠﻮ ﭼﺸﻤﺎم ﻛﻴﺶ و ﻣﺎت ﺷﺪ

ﺗﺎ ﻣﻦ ﻧﺸﺴﺘﻢ روﺑﺮوی ﺗﻮ ﻓﻘﻄ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ روی ﺗﻮ دل ﻣﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﻧﮕﺎت ﺷﺪ

ﺑﺎ اﺳﺐ ﺳﻔﻴﺪ ﻗﻠﺒﻢ اوﻣﺪم ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻢ ﻣﻠﻜﻪ ﻣﻦ دوﺳﺘﺖ دارم

ﻣﻦ ﻳﻪ دﻓﻌﻪ زدم دﻟﻮ ﺑﻪ درﻳﺎی ﭼﺸﺎی ﺗﻮ ﺗﺎ ﺑﺸﻰ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻳﺎرم

ﺑﺎ اﺳﺐ ﺳﻔﻴﺪ ﻗﻠﺒﻢ اوﻣﺪم ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻢ ﻣﻠﻜﻪ ﻣﻦ دوﺳﺘﺖ دارم

ﻣﻦ ﻳﻪ دﻓﻌﻪ زدم دﻟﻮ ﺑﻪ درﻳﺎی ﭼﺸﺎی ﺗﻮ ﺗﺎ ﺑﺸﻰ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻳﺎرم

ﺑﻴﺎ ﻳﻪ ﻓﻜﺮی ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﻦ ﻛﻦ ﻛﻪ رخ ﺑﻪ رخ ﺑﺸﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺗﻮ ﻗﻠﻌﻪ ای ﻛﻪ ﻓﺘﺤﺶ اﺻﻠﺎً واﺳﻪ ﻣﻦ آﺳﻮن ﻧﺒﻮده

ﺧﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﻴﺮم ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻴﻜﺸﻰ ﻛﻪ ﺳﺮﺑﺎز ﺑﺸﻪ ﻋﺎﺷﻘﺘﺮ دﻳﮕﻪ ﭼﻰ ﺑﻬﺘﺮ از اﻳﻦ ﺷﻪ

ﺑﺎ اﺳﺐ ﺳﻔﻴﺪ ﻗﻠﺒﻢ اوﻣﺪم ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻢ ﻣﻠﻜﻪ ﻣﻦ دوﺳﺘﺖ دارم

ﻣﻦ ﻳﻪ دﻓﻌﻪ زدم دﻟﻮ ﺑﻪ درﻳﺎی ﭼﺸﺎی ﺗﻮ ﺗﺎ ﺑﺸﻰ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻳﺎرم

ﺑﺎ اﺳﺐ ﺳﻔﻴﺪ ﻗﻠﺒﻢ اوﻣﺪم ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻢ ﻣﻠﻜﻪ ﻣﻦ دوﺳﺘﺖ دارم

ﻣﻦ ﻳﻪ دﻓﻌﻪ زدم دﻟﻮ ﺑﻪ درﻳﺎی ﭼﺸﺎی ﺗﻮ ﺗﺎ ﺑﺸﻰ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻳﺎرم

منبع: دانلود آهنگ شطرنج از بابک حبیبی فر با متن (کامل)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.