دانلود آهنگ دکمه برگشت از رضا شیری (دکمه برگشتت کجاست زندگی حالم بده)

دﻛﻤﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﺖ ﻛﺠﺎﺳﺖ زﻧﺪﮔﻰ ﺣﺎﻟﻢ ﺑﺪه

ﻫﺮﻛﻰ دﺳﺘﺸﻮ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﭘﺸﺘﻤﻮ ﺧﻨﺠﺮ زده

ﻛﺠﺎی ﻛﺎرم ﺧﻄﺎ ﺑﻮد ﻛﺪوم ﻛﺎرم اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮد

ﺑﻪ ﺗﻬﺶ رﺳﻴﺪم اﻣﺎ ﺧﺪای ﻣﺎ ﻫﻢ ﺧﺪا ﺑﻮد

ﺣﺮﻓﺎﻣﻮ ﺑﺬار ﺑﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮ ﺳﻴﻨﻢ

ﺟﻠﻮی اﺷﻜﺎﻣﻮ ﺧﻮدم ﺗﻜﻰ ﻣﻴﮕﻴﺮم

ﺑﺎ ﻫﺮﻛﻰ ﺧﻮب ﺑﻮدم ﺑﺎﻫﺎم ﺑﺪ ﺷﺪ

ﺧﻮﺑﻴﻤﻮ دﻳﺪ وﻟﻰ ازم رد ﺷﺪ

ﺑﺎ ﻫﺮﻛﻰ دﺳﺖ دادم دﺳﺘﻤﻮ ردش ﻛﺮد راﻫﻤﻮ ﺳﺪش ﻛﺮد ﻗﻠﺒﻤﻮ ﭘﺮﺗﺶ ﻛﺮد

وﻟﻰ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ اﻧﻘﺪم ﺑﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﺣﻖ ﻣﻦ وﻟﻰ اﻧﻘﺪر درد ﻧﻴﺴﺖ

دﻧﻴﺎی ﻧﺎﻧﺠﻴﺐ اﻧﻘﺪر ﺑﺪ ﻋﺠﻴﺐ زدی زﺧﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺣﻖ ﻧﻴﺴﺖ

ﺣﺮﻓﺎﻣﻮ ﺑﺬار ﺑﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮ ﺳﻴﻨﻢ

ﺟﻠﻮی اﺷﻜﺎﻣﻮ ﺧﻮدم ﺗﻜﻰ ﻣﻴﮕﻴﺮم

ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻰ ﺗﻘﺼﻴﺮم ﺑﺎزم از اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﻴﺮم

منبع: دانلود آهنگ دکمه برگشت از رضا شیری (دکمه برگشتت کجاست زندگی حالم بده)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.