دانلود آهنگ خداحافظ عشق خداحافظ دنیای من از امید آمری با متن (کامل)

ﺑﮕﻮ ﭼﻰ ﺷﺪ اون روزای ﺧﻮب
ﭼﻰ ﺳﺮش اوﻣﺪ ﻋﺎﺷﻘﻰ ﻫﺎﻣﻮن
ﻛﺠﺎ رﻓﺘﻰ از ﺗﻮ ﺟﺎ ﻣﻮﻧﺪم
ﭼﺸﺎم ﺧﻴﺴﻦ ﺗﻮ دﻟﻢ ﺑﺎرون
ﺧﺪاﺣﺎﻓﻆ ﻋﺸﻖ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻆ دﻧﻴﺎی ﻣﻦ
ﺧﺪاﺣﺎﻓﻆ ﺧﺪاﻧﮕﻬﺪار
روزارو ﻓﻜﺮت ﺷﺒﺎرو ﺑﻴﺪار
ﺑﻪ ﻳﺎد ﻋﺸﻘﺖ ﺧﺪاﻧﮕﻬﺪار
ﺧﺪاﺣﺎﻓﻆ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻆ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻆ ﺧﺪاﻧﮕﻬﺪار
دﻟﻢ ﭼﻪ ﺗﻨﮕﻪ واﺳﻪ ﻧﻮازش ﺗﻮ
ﻫﺮﻛﺎری ﻛﺮدم ﻛﻪ ﺑﺎزم ﺑﺎﺷﻰ ﺗﻮ
ﻣﻴﺒﻴﻨﻢ ﻫﺮﺷﺐ ﺗﻮرو ﺗﻮ ﺧﻮاﺑﻢ
ﻛﺎﺷﻜﻰ ﺑﺸﻪ ﺑﺮﮔﺮدی ﺳﺮاﻏﻢ
ﺧﺪاﺣﺎﻓﻆ ﻋﺸﻖ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻆ دﻧﻴﺎی ﻣﻦ
ﺧﺪاﺣﺎﻓﻆ ﺧﺪاﻧﮕﻬﺪار
روزارو ﻓﻜﺮت ﺷﺒﺎرو ﺑﻴﺪار
ﺑﻪ ﻳﺎد ﻋﺸﻘﺖ ﺧﺪاﻧﮕﻬﺪار
ﺧﺪاﺣﺎﻓﻆ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻆ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻆ ﺧﺪاﻧﮕﻬﺪار

منبع: دانلود آهنگ خداحافظ عشق خداحافظ دنیای من از امید آمری با متن (کامل)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.