دانلود آهنگ تازگیا از اردلان (ببین تازگیا با تو یکی شده دلی که) (کامل)

ﻳﻬﻮ دﻟﻢ ﻣﻴﺸﻪ ﺗﻨﮓ ﺗﺎ ﺣﺮﻓﺖ ﻣﻴﺸﻪ

ﻓﻜﺮ ﻧﻤﻴﻜﺮدم ﻗﻀﻴﻪ ات ﺑﺎ ﻣﻦ ﺟﺪی ﺷﻪ

ﮔﻔﺘﻢ ﻣﺜﻞ ﻫﺮدﻓﻌﻪ ﻳﻪ دوﺳﺘﻰ ﺳﺎده ﺳﺖ

وﻟﻰ دﻳﺪم ﺣﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺧﻮﺑﻪ ﺑﺪ ﻧﻤﻴﺸﻪ

ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﻤﻪ ﭼﻰ ﺑﺎر اوﻟﻤﻪ ﺧﻮدت دﻳﺪی ﺗﺎ اوﻣﺪی رﻓﺘﻨﻢ ﻫﻰ

ﺑﮕﻮ ﻛﻰ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﻣﻨﻮ ﻣﻴﻔﻬﻤﻪ

ﺑﺒﻴﻦ ﺗﻨﻬﺎم ﻧﺬار

ﺑﺒﻴﻦ ﺗﺎزﮔﻴﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻳﻜﻰ ﺷﺪه دﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ راﺣﺘﻴﺎ ﺑﺎ ﻛﺴﻰ راه ﻧﻤﻴﺎد

ﻓﻜﺮ ﻧﻤﻴﻜﺮدم دل ﺑﺒﻨﺪم ﺑﻬﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺎدﮔﻴﺎ

ﺑﺪون ﻳﻜﻰ اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺘﻰ ﺗﻮ ﻧﺒﺎﺷﻰ ﺑﺎز دوﺳﺖ داره زﻳﺎد

ﺑﻰ ﺗﻮ ﻧﻤﻴﺮم ﻫﺮﺟﺎ ﻛﻪ دﻋﻮﺗﻢ واﺳﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﻠﻮغ واﺳﻪ ﺗﻮ ﺧﻠﻮﺗﻢ

آره ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻌﻀﻰ از رﻓﺘﺎرام ﻏﻠﻄﻦ وﻟﻰ ﺧﺪاﻗﻞ ﺗﻮرو ﺧﻮب ﺑﻠﺪم

ﻧﻤﻴﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺑﮕﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪوﻧﻰ وﻟﻰ وﻗﺘﻰ ﭘﻴﺸﻤﻰ دوﺳﺖ دارم ﺑﻤﻮﻧﻰ ﻧﺮی

ﺗﻮ اﻳﻦ ﺷﻬﺮی ﻛﻪ ﺧﻮب ﺗﻮش زﻳﺎده ﺗﻮ ﺑﺎ اﺧﺘﻠﺎف از ﻫﻤﻪ ﺑﻬﺘﺮی

ﺑﺒﻴﻦ ﺗﺎزﮔﻴﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻳﻜﻰ ﺷﺪه دﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ راﺣﺘﻴﺎ ﺑﺎ ﻛﺴﻰ راه ﻧﻤﻴﺎد

ﻓﻜﺮ ﻧﻤﻴﻜﺮدم دل ﺑﺒﻨﺪم ﺑﻬﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺎدﮔﻴﺎ

ﺑﺪون ﻳﻜﻰ اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺘﻰ ﺗﻮ ﻧﺒﺎﺷﻰ ﺑﺎز دوﺳﺖ داره زﻳﺎد

منبع: دانلود آهنگ تازگیا از اردلان (ببین تازگیا با تو یکی شده دلی که) (کامل)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.