دانلود آهنگ ارتفاع خیلی زیاده از دایان با متن (کامل)

ارﺗﻔﺎع زﻳﺎده
زﻧﺪﮔﻴﻮ ول ﻛﻦ دﻳﻮوﻧﻪ

اﻳﻦ روزا ﺗﺮاﻧﻪ ﮔﻔﺘﻦ
ﺣﺴﻮﺤﺎل ﺗﺎزه ﻣﻴﺨﻮاد
از ﻣﻦ اون ﻳﺎر ﻗﺪﻳﻤﻰ
اﻳﻦ روزا اﺟﺎزه ﻣﻴﺨﻮاد

واﺳﻪ دورﻳﻮاﺳﻪ رﻓﺘﻦ
واﺳﻪ ی رﻫﺎی از ﻣﻦ

ﻣﻨﻰ ﻛﻪ درﻳﺎی ﺧﺸﻤﻮ
دﻳﮕﻪ ﻃﻮﻓﺎن ﺷﺪه ﺳﺎﺣﻞ
وﻟﻰ آروم ﻣﻴﮕﻪ ﭼﺸﻤﻮ
ﻣﻴﺪوﻧﻪ ﻧﻤﻴﺸﻰ ﻋﺎﻗﻞ

ﺗﻮﺨﻴﻠﻰ وﻗﺘﻪ ﻛﻪ رﻓﺘﻰ
از ﻛﻰ ﻫﻰ اﺟﺎزه ﻣﻰ ﺧﻮای
ﻣﻨﻢ ﭼﻨﺪ وﻗﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﺮدم
ﭼﻰ ازﻳﻦ ﺟﻨﺎزه ﻣﻰ ﺧﻮای
واﺳﻪ دوری

ﻳﺎدﺗﻪ آروم ﻣﻴﮕﻔﺘﻰ
ﻧﺸﻪ از ﭼﺸﺎم ﺑﻴﺎﻓﺘﻰ
اﻳﻦ روزا رﻫﺎﻳﻴﻢ از ﻫﻢ
دارم از ﭼﺸﺎت ﻣﻴﻮﻓﺘﻢ

داری از ﭼﺸﺎم ﻣﻴﻮﻓﺘﻰ
ارﺗﻔﺎع ﺧﻴﻠﻰ زﻳﺎده
اﻳﻦ روزا دور ﻣﻴﺸﻴﻢ از ﻫﻢ
ﺧﻴﻠﻰ راﺣﺖ ﺧﻴﻠﻰ ﺳﺎده

اﻳﻦ روزا ﺗﺤﻤﻞ ﻏﻢ
ﻃﺎﻗﺘﻮ اﻧﺪازه ﻣﻰ ﺧﻮاد
اﻳﻦ روزا از ﺗﻮ‌ ﻧﻮﺷﺘﻦ
ﺣﺴﻮﺤﺎل ﺗﺎزه ﻣﻰ ﺧﻮاد

ﺗﻮﺨﻴﻠﻰ وﻗﺘﻪ ﻛﻪ رﻓﺘﻰ
از ﻛﻰ ﻫﻰ اﺟﺎزه ﻣﻰ ﺧﻮای
ﻣﻨﻢ ﭼﻨﺪ وﻗﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﺮدم
ﭼﻰ ازﻳﻦ ﺟﻨﺎزه ﻣﻰ ﺧﻮای
واﺳﻪ دوری

منبع: دانلود آهنگ ارتفاع خیلی زیاده از دایان با متن (کامل)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.